Processos selectius

ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER LA CONVOCATÒRIA DELS
PROCESSOS SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIXE DEL PATRONAT
D’ESCOLES BRESSOL DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA
D’ESTABILITZACIÓ DE 2022 PER CONCURS DE MÈRITS.

Anunci relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització d’oferta pública 2022

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses dels processos selectius (1 plaça de mestre/a d’escola bressol, 6 places d’educador/a d’escola bressol, 4 places d’auxiliar de menjador, 1 plaça d’auxiliar de cuina, 1 plaça de cuiner/a i 1 plaça d’administratiu/va) per l’accès a la plantilla de personal laboral fixe del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar corresponents a la oferta pública d’estabilització de 2022 per concurs de mèrits.

Les instàncies s’han de presentar a la seu electrònica del Patronat

https://www.seu-e.cat/ca/web/patronatescolesbressolvdm/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14762794?p_auth=nNBQf0ub

CONVOCATÒRIA ESTABILITZACIÓ CONCURS

Bases específiques reguladores i convocatòria dels processos selectius per a l’accés a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 per concurs oposició

Model Instància procés estabilització oposició

Model instància estabilització oposició per adjuntar al tràmit

 Plantilla excel que heu d’adjuntar a la pròpia instància del procés selectiu