Processos selectius

Les instàncies s’han de presentar a la seu electrònica del Patronat

https://www.seu-e.cat/ca/web/patronatescolesbressolvdm/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14762794?p_auth=nNBQf0ub

CONVOCATÒRIA ESTABILITZACIÓ CONCURS

Bases específiques reguladores i convocatòria dels processos selectius per a l’accés a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 per concurs oposició

Model Instància procés estabilització oposició

Model instància estabilització oposició per adjuntar al tràmit

 Plantilla excel que heu d’adjuntar a la pròpia instància del procés selectiu