Preinscripció i matrícula

Vídeo sorteig

LLISTA DEFINITIVA 1 A 2 ANYS

Sorteig el dia 11 a les 15.30 hores. Es farà amb l’aplicació Randorium en directe a :

https://meet.google.com/xfb-zbot-dxa

Recomanem connectar-s’hi uns minuts abans perquè el sorteig està programat a les 15.30

També podreu consultar el resultat a

randorium.com/es/N5yVHjhW

El sorteig d’1 a 2 anys sense punts es farà en directe perquè no es pot programar amb minuts de diferència.

Llistat d’ 1 a 2 anys amb tria d’edifici.

Matrícula

Període de matriculació : Del 16 al 22 de juny de 2021

CITA PRÈVIA

La matriculació es realitzarà a l’escola d’Eduard Ferrés, per tant a l’hora de demanar cita prèvia heu de seleccionar l’escola d’Eduard Ferrés. La cita prèvia s’activarà el dia 12 de juny.

https://infantil.enginydigital.cat/cita_matricula/vilassardemar

Documentació per realitzar la matrícula

 • Targeta sanitària
 • Carnet de vacunacions
 • En cas que sigui possible : Full de matrícula omplert amb ordinador
 • Nº de compte bancari
 • Autoritzacions

En cas de sol·licitar la reducció de quota:

 • Full de dades fiscals de tots els majors d’edat que convisquin a la llar
 • Certificat de convivència abans del 15 de juliol de 2021.

LLISTES BAREMADES

Calendari preinscripció i matrícula curs 2021/2022

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds.

1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions.

11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.

15 de juny de 2021: llista definitiva

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, es recomana fer la preinscripció telemàtica.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica caldrà sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 759 36 62.

 1. Escull les escoles, ordenades segons la teva preferència ( de 2 a 3 anys podeu escollir entre les dues escoles, d’ 1 a 2 anys en primera opció només es pot posar Eduard Ferrés però podeu posar Montevideo en segona opció si esteu interessats en anar-hi, per si la demanda de places d’1 a 2 anys supera l’oferta d’Eduard Ferrés i hi ha suficients infants per obrir una estança a Montevideo i en el cas de lactants només es pot escollir Eduard Ferrés)
 2. Omple totes les dades del infant.
 3. Omple les dades de la mare, pare o tutor/a legal.
 4. Escull els barems i adjunta-hi els documents ( DNI DELS DOS TUTORS, LLIBRE DE FAMÍLIA I EN CAS D’AL·LEGAR ALTRES CRITERIS LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA)

NO ES VALIDARÀ CAP PREINSCRIPCIÓ SENSE ELS DNI DELS TUTORS I LLIBRE DE FAMÍLIA.

LLEGIU ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS ABANS D’OMPLIR EL QÜESTIONARI

Per realitzar la preinscripció cliqueu sobre aquest enllaç:

https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/vilassardemar

Documentació acreditativa:

Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals. Barem: 40 punts . Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies

Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre (Vilassar de Mar): Barem 30 punts. Documentació : Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Els punts de domicili i treball no es sumen. Si viviu a Vilassar només heu de marcar domicili.

Quan la instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball (Vilassar de Mar): Barem 20 punts. Documentació: Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).

Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania : Barem: 10 punts. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual  superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual  superior al 33 %: Barem: 10 punts. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Documentació acreditativa: L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental : Barem: 15 punts. Documentació acreditativa: Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

5. Recorda que fins que no es validi la sol·licitud per part de l’Escola Bressol, no rebràs el pdf de la preinscripció al teu correu.

 Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es baremaran d’acord amb els criteris generals i complementaris del Departament. Totes les que estiguin empatades s’ ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament.

Després de publicar la relació definitiva adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible o passaran a l’altre. La resta quedarà en llista d’espera.

Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però NO un cop adjudicada la plaça.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.

Matrícula

La matrícula es podrà realitzar presencialment. Caldrà demanar cita prèvia a través del següent enllaç

Alumnes assignats per preinscripció : Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades durant el termini. Es podrà fer via telemàtica i amb cita prèvia.

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

Una còpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

El DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

En cas se sol·licitar reducció de quota :

Full de consulta de dades fiscals o o certificat negatiu d’imputació de rendes de tots els majors d’edat que convisquin a la llar.

També cal aportar certificat de convivència

QUOTES CURS 2021/2022

Els ajuts econòmics escolars del curs 2021-2022 es podran sol·licitar a partir del 3 de maig. Des del 29 d’abril es poden recollir les sol·licituds a Serveis Socials

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar obrirà, el 3 de maig, el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics escolars i per a les activitats en període vacacional per al curs 2021-2022. Paral·lelament, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat obre també el termini per a la presentació dels ajuts econòmics per a menjador escolar (curs 2021-2022), que també s’han de sol·licitar als Serveis Socials municipals.

Com a norma general, en podran ser beneficiàries les famílies d’infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i matriculats als centres acadèmics
de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys), de segon cicle (3-6 anys), d’educació primària (6-12 anys) i d’educació
secundària obligatòria (12-16 anys), que compleixin els requisits de la convocatòria. 

Enguany, els ajuts econòmics escolars s’han distribuït en tres programes. Les sol·licituds per als ajuts del programa 1 i 3 es podran recollir a l’edifici de l’Escola Nàutica (c. Santa Eulàlia, 40) a partir del 29 d’abril, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h. El termini de presentació de les sol·licituds anirà del 3 al 21 de maig i s’hauran de formalitzar, de forma presencial, demanant cita prèvia, trucant al 93 754 05 00. El termini de reclamacions anirà del 28 de juny al 2 de juliol. Les sol·licituds per als ajuts del programa 2 s’hauran de presentar a l’Escola Bressol Municipal (av. Eduard Ferrés, 168) del 16 de juny al 16 de juliol de 2021.

 

cataleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •