Preinscripció i matrícula

llista definitiva 0-1any

llista definitiva 1-2anys

llista definitiva 2-3anys

Llistes baremades després de les reclamacions

0-1 anys

1-2anys

2-3anys

Sorteig del número de desempat: el 10 de juny de 2020 a les 13 hores a

https://zoom.us/j/93297289099?pwd=ZlJzR05YNzVYUUVuWUNaWEwwbDA1QT09

ID de reunió: 932 9728 9099      Contrasenya: 1TCfdL

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 11 de juny de 2020.

Període de matrícula: del 15 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos. Telemàtica a a8069967@xtec.cat i amb cita prèvia del 15 al 22 de juny al 937593662

Documentació per la matrícula :

-Full de matrícula     Full matrícula
-Carnet de vacunació
-Targeta sanitària
-Nº de compte bancari. Omplir el mandat SEPA adjunt  Mandat SEPA
Per sol·licitar la reducció de quota:
Certificat de convivència
Full de consulta de dades fiscals de tots els majors d’edat que convisquin a la llar

Quotes curs 2020-21 i barems

llistes baremades 0-1any

llistes baremades 1-2anys

llistes baremades 2-3anys

Diseño sin título2

Preinscripció i matrícula

Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos.

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020.

 • Termini per presentar una reclamació: del 3 al 9 de juny de 2020.

 • Sorteig del número de desempat: el 10 de juny de 2020.

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 11 de juny de 2020.

 • Període de matrícula: del 15 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, es recomana la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l’ escola bressol : a8069967@xtec.cat adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web  sol·licitud de preinscripció  degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada. Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d’infants o l’escola bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància .

Recordeu  indicar si la primera opció és Eduard Ferrès o Montevideo (no cal posar codi de centre)       sol·licitud de preinscripció

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica caldrà sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 759 36 62

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

En el moment de presentar la sol·licitud, les famílies hauran d’ escollir l’ edifici (Av. Montevideo, 217 o Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a, sempre i quan hi hagi plaça vacant.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es baremaran d’acord amb els criteris generals i complementaris del Departament. Totes les que estiguin empatades s’ ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament.

Després de publicar la relació definitiva adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible o passaran a l’altre. La resta quedarà en llista d’espera.

Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però NO un cop adjudicada la plaça.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació(En el cas que, per la suspensió dels tràmits administratius per la declaració de la l’estat d’alarma, no es pugui aportar el llibre de família per acreditar la identitat de l’infant i la 3 seva filiació, es poden acceptar documents alternatius com ara la partida de naixement) Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 • Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri.

 • Criteris generals

  • Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals. Barem: 40 punts

   Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies

  • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

   Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre (Vilassar de Mar): Barem 30 punts.

   Documentació : Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

   Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant

   Quan la instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball (Vilassar de Mar): Barem 20 punts.

   Documentació: Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).

  • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania : Barem: 10 punts.

   -Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

   Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %: Barem: 10 punts.

   Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   Documentació acreditativa:

   L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

 • Criteri complementari

  Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental : Barem: 15 punts.

  Documentació acreditativa: Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Matrícula

 • Alumnes assignats per preinscripció : Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades durant el termini. Es podrà fer via telemàtica i amb cita prèvia.

 • Per formalitzar la matrícula cal presentar:

  • Una còpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  • El DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

  • En cas se sol·licitar reducció de quota :

   • Full de consulta de dades fiscals o o certificat negatiu d’imputació de rendes de tots els majors d’edat que convisquin a la llar.

   • També cal aportar certificat de convivència

preinscripció i matrícula

Quotes i barems curs 2020- 21

Benvolgudes famílies

Esperem que estigueu totes bé i que els petits de la casa ho portin bé.

Ahir a la tarda es va signar un Decret d’Alcaldia que estableix:

“Les famílies no hauran de pagar les Escoles Bressol Municipals: L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de les escoles bressol municipals durant el temps que aquestes estiguin tancades.

 Es descompatarà l’import del període no gaudit del servei en la primera facturació que es realitzarà quan s’obri l’escola. 

Aprofitem per informar-vos que anem publicant informacions relacionades amb les mesures del Covid-19 i algunes propostes d’activitats per fer amb els infants a la nostra web i a l’instagram.

També podeu consultar els següents enllaços:

http://www.vilassardemar.cat/coronavirus

http://www.vilassardemar.cat/vdmenscuidem

Una abraçada tan forta que trenqui totes les pors.·

#Vdmtothomacasa

#joemquedoacasa

1

2

Consells per anar a comprar_coronavirus

info reomonació població def amb enllaços

Qüestionari restriccions COVID19 v20200317 20h

lnstruccioì-1-2020-COVID-19_SIGNAT-5

Prova esther

Podeu accedir

Tema: prova
Hora: 4 jun 2020 09:30 AM Madrid

Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/97366780333?pwd=SUpTU0l3a2tUM1FEeEczTWhQTkMyZz09

ID de reunión: 973 6678 0333
Contraseña: 3aFTJW

O consultar l’enllaç

randorium.com/es/xvg7YUaw

cataleg

16 febrer

Informació d’utilitat

 No fem venda d’entrades anticipada
Obrim taquilla 45 minuts abans de l’espectacle
El preu de l’entrada és de 4’5 € per persona
Pagament de les entrades en efectiu

JOGUINES

1920 cartell onada

fundacio glorr

espai familia

Programa Festival de Titelles Firobi.

portada firobi

Tríptic Festival Titelles Vilassar de Mar Firobi 2019 (1)

noticies

https://mailchi.mp/df2ac700a6b6/noticiesdeducacioperalesfamiliesinicicurs1920?e=4e5a7a0c38

Acte de presentació  Fem Vincles 0-18.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Contes

L’Heroina

Alèxia i l’esport

Els perquè de les faldilles

Una aventura marinera.

Una aventura marinera (animat)

1819 XARXES tingues cura escoles

Llistes definitives

Llistes definitives 0-1any

Llistes definitives 1-2anys

Llistes definitives 2-3anys

FEM VINCLES 0-18

Aquest és el tercer curs que, des de l’equip de treball de FEM VINCLES 0-18, impulsem i  coordinem un projecte de col·laboració entre tots els centres educatius de Vilassar de Mar (escoles bressol, escoles de primària i instituts).

El primer curs vam treballar al voltant de els infants i el poble, el curs passat vam intercanviar coneixements sobre els nostres arbres i cada centre va apadrinar un arbre característic del voltant de l’escola i…

Aquest any hem escrit, il·lustrat i editat entre tots uns contes molt especials!!!

Es tracta de contes inventats pels alumnes que fugen dels estereotips de gènere i que mostren sensibilitat per la igualtat i a més a més estan contextualitzats al nostre poble.

Ha estat una tasca molt engrescadora i bonica que ha acabat amb la creació i edició de quatre contes espectaculars:

Una aventura marinera
Els perquès de les faldilles
L’heroïna
L’Alèxia i l’esport

Si voleu saber com ho hem fet i voleu veure i escoltar de primera mà aquests contes, no us perdeu l’acte de presentació que tindrà lloc el proper 26 de juny a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de la biblioteca Ernest Lluch.

Us esperem!!!!

fem vincles

COMUNICAT I RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA EL TANCAMENT D’UNA LÍNEA DE P3

 comunicat conjunt AMPA, EQUIPS DIRECTIUS I AJUNTAMENT

Cuidem el món pels nostres fills!

Quotes 2019/2020

quotes 19-20

No al tancament de cap línia!

Us adjuntem la carta que amb data 09.05.2019 s’ha fet arribar al Departament d’Ensenyament davant les darreres informacions rebudes que plantejaven el tancament d’una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala abans de finalitzar el període d’inscripció, trencant així amb l’acord al què s’havia arribat el passat 19 de novembre.
La carta ha estat elaborada i signada conjuntament per part del Govern Municipal i totes les Direccions i AMPA/AFA de les 4 Escoles Públiques de Vilassar de Mar.

No al tancament de cap línia!
Sí a la reducció de ràtios a les aules!
Sí a l’escola pública i de qualitat!

Segona carta preinscripció-P3 VdM HJB

PREINSCRIPCIONS

Del 13 al 24 de maig de 2019.

Si us plau, marcar amb una creu la preferència de centre.

sol- licitud de preinscripció curs 2019/2020

Documentació :

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Si s’escau: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent, original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat, acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

SETMANA DE LA SALUT

Imagen1

llibret_SetmanaSalut2019

TAULA INFORMATIVA ESPAI PREINSCRIPCIONS

FERRESMONTE

FULL DE PREINSCRIPCIÓ

Sol preinscripcio curs 1920

Portes obertes i preinscripcions

Per més informació, podeu consultar el següent enllaç:

Preinscripció escolar

Cartell bressoleta sessio 060319.pptx

porteobertes curs 19 20

Imagen1

Quotes curs 18/19

BAREMS QUOTES CURS 18 19

Preu públic curs 2018 19

glorr

Eleccions al Consell Escolar 2018

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Durant aquest mes de novembre de 2018 realitzarem el procés de renovació de càrrecs del Consell Escolar del Centre.
En data 5 de novembre la directora del centre ha signat i publicat oficialment la convocatòria d’eleccions al consell escolar. Us n’adjuntem còpia per al vostre coneixement amb totes les dates i terminis legals per a la seva correcta realització.
Us destaquem però dades importants del sector mares/pares:
– Del sector mares/pares cal renovar 4 representant ( 2 de cada centre)
– Podeu presentar les vostres candidatures a l’oficina del centre (amb el model normalitzat) abans del 16 de novembre.
– Les votacions es realitzaran el dia 29 de novembre,
– Per poder votar cal identificar-se amb el DNI o equivalent.
– El vot és presencial i en cap cas es pot delegar.
Des de la voluntat de fomentar la participació de les famílies a la comunitat educativa us animem a participar presentant-vos com a representant del vostre sector i votant en la jornada electoral.
En aquest enllaç podeu trobar tota la informació referent a aquest procés: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/
Projecte Vincles 0-18
díptic vincles.png
Podeu veure el vídeo en el següent enllaç
Vincles vídeo
Podeu consultar més informació a:
Informació sobre la modificació del barems per calcular la quota.
Llistes baremades provisionals
Preinscripció curs 2018/2019
ampa
Ja podeu consular l’acta de la reunió de l’AMPA de La Bressoleta

acta bressoleta 09.04.20118